Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "2Fast D'sign": de eenmanszaak 2Fast D'sign, gevestigd te Langemark , ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0798589518.
  • "Klant": iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 2Fast D'sign.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van 2Fast D'sign, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Bestellingen en Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst op de website van 2Fast D'sign.

3.2 2Fast D'sign behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4 - Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen op de website van 2Fast D'sign zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 5 - Levering

5.1 De levering van producten geschiedt op het door de Klant aangegeven afleveradres.

5.2 De termijn van levering is indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 - Retourneren en Garantie

6.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden.

6.2 Geretourneerde producten dienen ongebruikt en in de originele verpakking te zijn.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van 2Fast D'sign is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

7.2 2Fast D'sign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.

Artikel 8 - Klachtenprocedure

8.1 Klachten over producten of diensten dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan 2Fast D'sign te worden gemeld.

8.2 2Fast D'sign streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen.

Artikel 9 - Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen 2Fast D'sign en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar 2Fast D'sign is gevestigd.